Notulen 2017 verg.19-01-2018

Notulen ledenvergadering 2017 H.S.V. ” Het Baarsje ” Blokzijl 19 januari 2018

Aanwezig 17 leden ( incl. het bestuur )
Afmelding: Ad van Oosten en Freddy Kram

Voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur, hij heet iedereen hartelijk welkom.
En vroeg een moment stilte voor diegenen die ons ontvallen zijn.

De notulen van de jaarvergadering 13-01-2017 wordt voorgelezen door de secretaris en wordt onveranderd goedgekeurd.

Het jaarverslag 2017 word voorgelezen door de secretaris en als goed bevonden.

Hierna krijgt de penningmeester bij monde van de voorzitter het woord voor het financiële verslag.
Het kas jaar 2017 is afgesloten met een batig saldo van € 198,76

Verslag kascommissie:
De kascommissie doet bij monde van Louis Heijman verslag van de kascontrole, en is prima in orde bevonden en hij stelt het bestuur dan ook voor de penningmeester discharge te verlenen.
Martin Hoekstra is aftredend en Louis Heijman sr en Hielke Schippers gaan de kascontrole voor 2018 doen.
Reserve kascommissielid is: Freddy Aalbersberg

Verslag jeugdcommissie:
Het verslag wordt door de secretaris gedaan. De jeugd heeft goed gedraaid in 2017. Er waren 19 wedstrijdvissertjes uit 33 jeugdleden. De feestavond is zeer goed geslaagd en wordt dan ook door de jeugdleden zeer leuk gevonden. Tienus Galema in de Ploats had voor een smakelijke maaltijd gezorgd. Patat met een frikadel of croquet daarna een ijsje en natuurlijk frisdranken. Na de maaltijd het bekende bingo met vele mooie prijzen.
Feestavond werd gehouden op 23 juni 2017

En de prijsuitreiking.

    0 t/m 10 jaar                                         11 t/m 14 jaar

1e prijs Lukas  Jonker   353 ,0      1e prijs Twan      Veeneman 357,0
2e prijs Ruben Koch      313,0       2e prijs Kyran     Boes          107,0
3e prijs Sem    Klinkert  293,0       3e prijs Damien  Pit                82,0
Poedel Carst   Klinkert  271,0       Poedel  Vera      Molenaar      81,0
Grootste vis: Lukas Jonker 56 cm

Er moeten 4 wedstrijden gevist worden, anders val je buiten de prijzen.

Ook voor 2018 gaat de jeugdvisclub op de zelfde voet verder met competitiewedstrijden en een feestelijke afsluiting. Deze zal gehouden worden op ??? juni 2018

Ingekomen stukken:
Of er nog problemen zijn met de Vispas.
Er zijn geen klachten over de vispassen.
Er een nieuw emailadres is geopend: hetbaarsjeblokzijl@ziggo.nl
Het oude mailadres stopt aan het eind van 2018
De gemeente heeft de gemeentelijke wateren onder één noemer verhuurd, dit geld voor Steenwijk, Oldemarkt, Vollenhove en Blokzijl. De besprekingen met de gemeente, S.V. Oost Nederland, natuurmonumenten en kamer van binnenwateren zijn inmiddels afgerond. De vergunningen zullen binnenkort worden uitgereikt. Dit houd in dat iedereen met een Vispas in elkaars viswater mag vissen.

Pauze: In de pauze volgt de gebruikelijke verkoop van loten, deze loten worden na de vergadering getrokken. Met mooie prijzen.

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Evert Knoppers, Freddy Kram en Teunis Veenstra en zijn met algemene stemmen weer herkozen.

Bespreking wedstrijdrooster 2018:
Er worden geen veranderingen aangebracht in het voorgelegde rooster.
Bij alle wedstrijden is de hengelkeuze vrij.

Prijsuitreiking seizoen 2017: Witvis zomer competitie

1e   Prijs  Evert Knoppers  142.4   punten, beker met  € 40
2e   Prijs  Evert v/d Broek  120.0   punten, beker met  € 30
3e   Prijs  Hans Blokland     99.2   punten, beker met  € 20
Poedel     Wim  Nijmeijer     72.0   punten, beker met  € 10
Grootste vis( niet gemeten )


Prijsuitreiking seizoen 2017: Witvis winter competitie

1e   Prijs  Evert Knoppers   131.25   punten, beker met  € 40
2e   Prijs  Evert v/d Broek     97.50   punten, beker met  € 30
3e   Prijs  Ad van Oosten     90.625  punten, beker met  € 20
Poedel    Job Vermaat         86.875  punten, beker met  € 10
Grootste vis( niet gemeten )

Rondvraag:Harrie Westerhof, waarom de jeugd moet betalen voor de jeugd vis pas .
Antw. dit is landelijk bepaald en wat is nu € 11,50 – korting van Het Baarsje Blokzijl € 5,00 = dan € 6,50 met een automatische incasso
Evert Knoppers: als men eventueel bij De Oude Kolken in Blankenham lid wil worden dan kan men bij Evert Knoppers terecht. € 15,00

Verloting: Om 21.45 uur werd de verloting gehouden met vele mooie prijzen.
Iedereen is erg tevreden met de prijzen ( 36 vlees prijzen, en 8 waardebonnen van € 15 te besteden bij Hengel Discount Oldemarkt)

Om 22.10 uur sloot de voorzitter de vergadering, en bedankte een ieder voor zijn inbreng en wenste een ieder wel thuis en een goede vangst voor 2018

                                                                                                                       Secretaris, K. Otten